Li Yuanchao and Hao Ping

Nanjing, November 12, 2005